1950, Greytown, South Africa
  

"Æ"

- nye malerier av

OLE LISLERUD

Ole Lislerud har for tiden en utstilling hos Norske grafikere bes¨ående av kun to monumentale arbeider (10x2m) laget med kinesisk blekk på håndlaget rispapir. Ved å abstrahere den kjente kalligrafiske teknikken skaper han et visuelt uttrykk som like gjerne kan oppfattes som bilde eller skrift. Fra Lisleruds første store offentlige utsmykninger går det en rød tråd basert på skrift, tegn og symboler. De nye maleriene og kalligrafiene har bakgrunn i utsmykkingsprosjektet TEIKN, (2000) ved Ivar Aasen Tunet – Nynorsk Kultursentrum i Ørsta, som skulle plassere det nynorske språket i et internasjonalt perspektiv. Det var i denne sammenhengen Lislerud først tok i bruk tegnet Æ for å uttrykke en særnorsk kulturell identitet.

Et begrep Lislerud refererer til i sine arbeider er Cultural Reinvention / kulturell nyvinning. Forstålesen av dette begrepet ligger for ham i behovet for å skape noe nytt når ulike kulturer møtes. Interressen for språk og identitet kan spores til Lisleruds egen bakgrunn. Han er født i Sør-Afrika under Apartheid, og har i oppveksten bodd på tre forskjellige kontinenter. Fra ung alder sjonglerte han mellom fire språk; engelsk, afrikaans, isizulu og norsk. Nå er han opptatt av en kontemporær identitet i sitt visuelle uttrykk.

 
En kunstnerisk globetrotter
 
Ole Lislerud har alltid vært åpen for klodens mangfold og motsetninger. Fra tidlig barndom har han vært på flyttefot til ulike kontinenter med sin biskopfar. Derfor ble han raskt fortrolig med det mange kaller ”fremmed” og ”annerledes”. Han har dermed vært ”multikulturell” lenge før dette ordet kom i omløp.  Verken politiske, religiøse, etniske, kulturelle eller språklige motsetninger har skremt Lislerud. Tvert imot har nysgjerrigheten – utforskertrangen – vært drivkraften. Ergo slo han seg ikke til ro med jus-studiene. Heller enn å tolke lovens grenser oppsøkte Lislerud kunsten der alt var lov. Derfor er det ikke å til å undre seg over at han nettopp bruker sin mangefasetterte bagasje i sin kunstneriske utforsking. Derfor er han en kunstnerisk globetrotter.
 
For som kunstner gjør Ole Lislerud oss samtidig både med historisk fjern fortid og med samtidens fjerne himmelstrøk ”her og nå” - global nåtid. Dermed skaper han sammenheng der det tilsynelatende er motsetninger. I sitt kunstneriske univers forener han slik det ”umulige” fiktive med det virkelige. Han er kjent for å ta utgangspunkt i tradisjonelle materialer som leire, metall og glass som han så bearbeider via digital teknologi til store formater.
Som professor i flere decennier har han dermed bidratt til å åpne utallige studenters øyne for hvilke grenseløse muligheter kunstnerisk utforskning kan innebære. Hans egen kunstneriske virksomhet har gang på gang vist måter som overskrider konstruerte motsetninger mellom natur og kultur, mellom øst og vest, mellom språk og bilde, kunst og samfunn. Han får oss betraktere til å erkjenne at det dreier seg om motsetninger som tilhører én og samme virkelighet. En virkelighet som vi oppfordres til å forholde oss spørrende og kritiske til – en virkelighet vi selv inviteres til å fortolke i egenskap av det Jacques Rancière kaller emansiperte tilskuere.
 
1 Falling Bond Prices Rising Medium and Long Term Interest Rates 2m x 1m x 1cm
 
"IMAGE AS METAPHOR"
Et eksempel er Image as Metaphor – i Galleri NOBEL i Oslo og i Todd Weiner Gallery, Kansas City, solo-utstillingen i forbindelse med NCECA-konferansen´s 50-års jubileum– en serie arbeider som representerer Lisleruds respons på finanskrisen og børskrakket i 2007. Image as Metaphor er en kunstnerisk måte å referere til en eksistensiell dimensjon ved vår felles globale tilværelse ettersom Lislerud på denne måten også viser til den raskt økende kløften mellom rik og fattig på verdensbasis og særlig i USA der gjennomsnittsinntekten er drastisk redusert.
Konkret maner Lislerud frem børskrakket i serien med porselenstavler 2x1 meter der han via digital teknologi har overført sin overmaling av ulike kopier av samme utgave av The Financial Times: med bred sveipende pensel trekker han her opp et inferno av kaotiske sirkulære strøk og lar den røde malingen renne og dryppe som blodet fra kriserammede ofre. Sitatene han har valgt taler sitt eget tydelige språk:  ”Another Ugly Day on Wall Street” og ”Investors raise heat on political donators”.  
Det var ikke i USA, men på den andre siden av kloden, i Kina, i Beijing, under kapitalisme-boomen, på Today Art Museum at Image as Metaphor første gang ble stilt ut i 2008.
Beijing er blitt en av Lislerud´s baser for her har han i over et tiår hatt et atelier der han arbeider i lange perioder av gangen i tillegg til Colla Micheri i Italia. 
Som en kunstner med internasjonal bakgrunn og som mangeårig professor i Oslo modnet ønsket om å øke norsk publikums kjennskap til globalt mangfold på den keramiske kunstens område. Derfor  tok han initiativ til International Ceramic Symposium som han var medarrangør av 1990 og 2003 – skjellsettende hendelser i den norske konteksten.
 
 
”Our language becomes an inifinite museum,
whose center is everywhere
and whose limits are nowhere”
                                                                  Robert Smithson
 
”There are thousand languages” - Museum of language, Ørsta Norway: 
Hvordan gjøre ære på målmannen Ivar Aasen som samlet alle dialekter i  kongeriket Norge til ett samlende nytt språk? Et offisielt språk som til daglig brukes i norske medier?
Like lite tilfeldig som at konseptkunstneren Joseph Kosuth ble valgt til å hedre Champollion, franskmannen som knekket hieroglyfkoden, er det at valget falt på Ole Lislerud da monumentet over Ivar Aasen skulle skapes. Gjennom hele sitt kunstnerskap har nemlig Lislerud vært opptatt av tegn og språk som skriftsystemer og kalligrafi. Med hans kjennskap til flere verdensspråk, gjør han et poeng ut av skillet mellom analoge og digitale tegn, den hårfine grensen mellom tegn og be-tegnet.  Bare en tegnet strek, eller et penselstrøk, deler flaten i to og skaper rom, som blir til et motiv –til en bokstav, noe vi drar kjensel på, som kan uttales. 
På museet i Ørsta, Aasens fødested, gjør Lislerud mye ut av bokstaven æ – som ingen andre språk i verden har andre enn norsk og dansk. Kunstneren har nemlig valgt å monumentalisere bokstaven æ så den fremstår som et abnormt tegn på den ti meter høye fondveggen av betong. Ikke bare den monumentale skalaen gjør at bokstaven æ er vanskelig å få øye på, men også at Lislerud har plassert en glassvegg foran fondveggen. På denne har han gravert inn setningen  ”There are thousand languages” sammen med skriftbrokker på gresk, arabisk, kinesisk, russisk og japansk – i alt 40 forskjellige språk! Museumsbesøkeren møter først glassveggen med alle skrift-fragmentene. Slik fungerer glassveggen som et raster som det blir mulig å skimte konturene av den megastore æ´en igjennom. Æ´en veksler slik mellom å fremstå som et ornamentalt skriftbilde og et overdimensjonert skrift-tegn. Denne dualismen spiller kunstneren bevisst  på – vel vitende om at han slik visualiserer spenningen mellom figur og grunn, mellom tegnet og det betegnede. Dermed evner han også å  levendegjøre ethvert språksystems forutsetning for kommunikasjon – nemlig som en uendelig fortolkningsprosess.
  I et slikt perspektiv blir språket slik Robert Smithson uttrykker det:  ”Or language becomes an inifinite museum, whose center is everywhere and whose limits are nowhere”. Men bruken av språket er en erfaring som materialiserer seg i lyd, volum, intervall for hver enkelt språkbruker. Denne erfaringen levendegjør Lislerud med sine samarbeidspartnere, arkitekten Sverre Fehn, vinner av Pritzker Prize, og komponisten Arne Nordheim. De visuelle tegnene blir et synlig substrat eller et fragmentert partitur som må orkestreres – en palimsest – lag på lag.
 
Serier ”I shop therefore I am” og ”Your body is a Battleground”  Nettopp å avdekke ulike sjikt av tekst og bilder – sidestille motsetninger i fortid og nåtid – er karakteristisk for Lislerud. Spesielt tydelig blir det i seriene med silketrykk og airbrush på gedigne to meter høye og en meter brede porselenstavler.
I serien ”I shop therefore I am” har Ole Lislerud valgt ut en tekst fra mediesamfunnet som representerer en vri på filosofen Descartes ”Jeg tenker altså er jeg”  supplert av gjentakelse av motivet ”Your body is a battleground” av Barbara Krüger. Dette motivet viser et spaltet kvinneansikt negativ/positiv, svart/hvitt som illustrere motsetningen mellom ideal og virkelighet. I denne serien forekommer idealiserte utstillingsdukker side om side med selvportrettet av den forkrøplede maleren Frida Kahlo, her er fortidens skjønnhetsideal representert ved Boticellis Venus i ”Våren” til side om side med kvinne I t-skjorte  ”Abuse of power comes as no surprise”.  
Slik tematiserer Lislerud forbrukersamfunnet, men også hvordan vi i vår samtids mediesamfunn tilegner oss kunnskap via tekster og bilder. Derfor er montasjen et karakteristisk trekk for å vise hvordan vi bruker, forbruker, kopierer og reproduserer bilder og tekster om hverandre, uavhengig av tid og sted, kunst og kitsch, i mediesamfunnets sirkulasjon.
 
Symboltunge institusjoner:
– Tinghus, Teologisk fakultet og Kapell, Universitetet i Oslo, NHO hovedkontor
Mens kunst i museer fungerer som fredede steder for kontemplasjon og estetisk betraktning, må kunst på åpen gate og i offentlige rom konkurrere om oppmerksomheten. I den akselererende sirkulasjonen av tegn blandes kommersielle med politiske, religiøse og moralske. I symboltunge offentlige institusjoner forventes det at kunst skal bidra til å trekke oppmerksomheten mot byggenes funksjon.
I hjemlandet har Lislerud utført omfattende oppdrag for flere slike symboltunge institusjoner så som Oslo Tinghus, NATO Joint Warfare Centre, NHO Hovedkontor Næringslivets Hus, Universitetet i Oslo Teologisk Fakultet og for Kapellet der.
Bygningen som håndhevingen av loven skjer innenfor kalles på norsk for  ”Tinghuset”. Etymologisk bærer slik dagens tinghus med seg betydningen av ”ting” fra vikingtiden da folk kom sammen for konfliktløsing der de satt i ring. Trapperommet i tinghuset tar nettopp form av en trommel på basis av en sirkel. Her har Lislerud utført Lex Portalis – Lovens Portal. På to 32 meter høye søyler som løper gjennom ni etasjer, har Lislerud påført millimetertynne porselenstavler med kalligrafiske motiver og tekstbrokker. Disse står for demokratiske verdier, men kunstneren, som selv har studert jus, bretter også ut sider av Lovboken på dette radierende bånd som snor seg opp igjennom etasjene. Mens flere ”courtbuildings” er utstyrt med antikke søyler som henviser til republikkens, rettsstatens og ”sivilisasjonens vugge” Hellas, så viser Lislerud til særnorske aspekter i den sosialdemokratiske nasjonalstaten koplet med universelle demokratiske ideer.
 ”Et bilde sier mer enn 100 ord” er et ordtak som har fått ny aktualitet  etter terrorangrepene på Muhammed-tegningene i Danmark og på ukeavisen Charlie Hebdo i Paris. Selv om historien har vist gang på gang at bilder har sprengkraft, så er det urovekkende nå at billedstormen eller ny-ikonoklasmen – dukker opp midt i  vårt vestlige sekulariserte samfunn der vi trodde troen var privatisert. Men nettopp fordi vi er blitt et flerkulturelt samfunn med ulike trosretninger, så gjør stadig flere troende krav på å vise visuelle tegn på religiøs tilhørighet i det offentlige rom. Dette borger for motsetningsfylt dynamikk – en dynamikk som Lislerud bretter ut på den flere meter lange endeveggen han har fått til rådighet på Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo, som han selv provokatorisk har kalt God is a Woman.
For hele fondveggen er dekket av graffiti og tagging påført i airbrush-teknikk som uttrykk for tegn som ikke tåler dagens lys og som gjerne utføres i nattens mulm og mørke. Under taggingen har kunstneren fremstilt et mylder av motiver og over hundre tekster som lar motsetningen mellom Kirken som institusjon og Kristus-skikkelsen som opprører komme til syne: ”Christianity has too many lawyers and too few witnesses" versus ”God is black”, og videre  "Only those who move can feel their chains", ”Those who expand their knowledge, expand their pain”……… Oransje trafikkikoner skal fungere som påminnelse om Nord Irlands kampanje for folkeavstemning  for eller mot fredsforhandlinger.
Ulike former for undertrykking kombinert med kontroll av kvinner i religionens navn – som kvinnen tildekket med burka.  Denne kvinnetypen stilles opp som kontrast til gudelignende idolisering av kvinner, som sexidolet Marilyn Monroe. Her er ikonet fremstilt à la Andy Warhol´s silketrykk-serier - som nettopp viser idolets mørke skjulte side – utbytting. Grafitti-teksten God is a Woman har nok fungert som en knock-out her midt i et religiøst miljø der diskusjonen om kvinnelige Biskoper gikk høyt.
I det vesle kapellet i Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo, har Ole Lislerud i inngangspartiet en hel vegg blottet for tekster til fordel for bibelske symboler som fugl og fisk i en ellers poetisk abstrakt komposisjon som besøkeren tar til seg som mental forberedelse til å trå over terskelen til et annet rom – en annen dimensjon.
 
Joint Warfare Center 2.jpg
 
"XAP – PAX" – NATO Joint Warfare Centre
Det er i Norge Oslo at Nobels fredspris deles ut. Ordskiftet rundt fredspristildelingene har vært alt annet en fredelig ettersom mottakerne av fredsprisen har vært så forskjellige som Barack H. Obama (2009) og Liu Xiabo (2010). Minst kontroversiell på lenge har derimot fredsprisen til Malala og Kailash for barns utdanning vært.
Som kontrast til arbeidet for fred, ble det her i landet for fredsprisutdelingen og Oslo-avtalen for konflikt-løsning i Midt-Østen, bygget et krigføringssenter i oljebyen Stavanger. 
Joint Warfare Centre NATO (North Atlantic Treaty Organization med 28 medlemsland) ble oppført for å koordinere krigføringen i Afghanistan. I dette bygget ble NATO-offiserer fra alle verdenshjørner trent opp og briefet i krigføringen. Selv nå etter at krigen er avblåst, har USA og NATO fortsatt pliktet seg til å ha en mindre styrke i Afghanistan.  
 
Å plassere et verk viet Fred PAX i et senter for krig var en provokasjon.   På dette møtestedet for ulike etniske og kulturelle grupperinger, har Ole Lislerud i resepsjonsområdet en femten meter fondvegg viet ”PAX” .
Men opptakten var topp hemmelig, for kunstneren fikk ikke oppdraget gjennom Forsvarsdepartementet som forventet, men det gedigne arbeidet ble skjenket direkte fra Den norske regjering som en gave til sentret etter iherdig forarbeid av Reidar Birkedal som var prosjektansvarlig. Da dette ble offentliggjort, kom det til ordkrig og kritiske medieoppslag heller enn fredelig meningsutveksling ettersom NATO verken har anledning til å gi eller ta i mot gaver, men så ble det gjort et unntak og Lisleruds verk sto ferdig på et halvt år. Verket ble sett på som meget kontroversielt. Konflikten ble demonstrativt markert ved at Ole Lislerud ikke ble invitert til den offisielle åpningen med NATO, generalene og Kongen.
XAP (PAX) er et svært omfattende arbeid. Ikke bare er formatet gedigent – de røde bokstavene X A P (Pax speilvendt) er tre mannshøyder på 3.5 porselensplater fra Kina på basis av silketrykk og kalligrafi – men kunstneren har nedlagt betydelig research for å gi et så mange-fasettert og nyansert bilde av forholdet krig-fred som mulig. Den røde fargen på de megastore bokstavene X A P er blodig – den fungerer som påminner om ofrene i kampen for frihet – krigen for frihet.
Ikke hvem som helst har adgang til bygget, kun offiserer som drilles i krigs strategier i Afghanistan. Ettersom mye av koordineringen av krigsstrategien skjer digitalt og via filmfremvisning, kan Lisleruds fondvegg betraktes som et kunstnerisk supplement til refleksjon omkring fred og krig. For her kan offiserene på vei via resepsjonen til og fra kantine og trening nærlese over hundrevis av sitater fra fredsforkjempere, poeter, hærførere, popartister, og krigere opp gjennom historien. Her finner vi alt fra fredselskende Ghandi, Nelson Mandela, John Lennon, Bismarck, Hitler, Confusius, den kinesiske filosofen Sun Tzu, Bob Dylan, og Ernest Hemingway. 
Lislerud har vært opptatt av ”absurditeten med krig” når det gjelder å gå til krig for å få fred, slik han har sitert Obama fra hans fredspristale om nødvendigheten av å drepe for å få fred. ”The conqueror is always a lover of peace” 
Lislerud kan ha hatt en hensikt med å skrive Pax bakvendt ettersom det virker bakvendt at fred ofte oppnås med krig som våpen, selv om det nettopp er krig som fredsarbeidere vil unngå. Av Lisleruds mer enn 70 oppdrag globalt, hører XAP i Joint Warfare Centre med blant de fem mest betydningsfulle.  
I håp om at Ole Lislerud kan dele med oss på internett noen av de mange tankevekkende sitatene han har samlet inn da han arbeidet med XAP (PAX), lar jeg Mahatma Ghandi få det siste ordet: ”One hundred victories in one hundred battles is not the most skillful. Seizing the enemy without fighting is the most skillful.”
 
Olga Schmedling Dr. Philos, Ass.Professor in Theory, Oslo National Academy of The Arts
 

 
OLE LISLERUD har gjennom flere desennier vært en sentral og betydelig keramiker,- eller kunstner som han foretrekker å kalle seg, både i norsk og internasjonal sammenheng. Han har vært en av de fremste talsmenn for en dreining av keramikkfaget bort fra funksjonelle former mot keramikk som fri kunst. Hans kritikk av det han oppfatter som snevre og tradisjonelle holdninger i det norske keramikkmiljøet, har vært tydelig. Som lærer og professor i keramikk gjennom mer enn 30 år på Kunsthøyskolene i Bergen og Oslo har han hatt stor innflytelse på flere generasjoner keramikere og på fagets utvikling. Han har oppmuntret studentene til å ha høye ambisjoner og ansporet dem til å tenke i store formater, være samfunnsengasjerte og orientere seg internasjonalt. Da Kunsthøyskolen i Oslo flyttet inn i nye lokaler, sørget han for at keramikkavdelingen fikk utstyr som tilfredsstilte de nye krav til faget og gjorde skolens verksted til et ettertraktet arbeidssted for norske og utenlandske keramikere.  Oslo International Ceramic Symposium som han tok initiativ til og var medarrangør av i 1990 og 2003, var viktige hendelser i det norske miljøet. 
Ole Lisleruds kunstneriske innsats har først og fremst vært knyttet til utsmykningsoppdrag, både i Norge og i utlandet.  Felles for disse er at de underordner seg og spiller sammen med arkitekturen, samtidig som de tar et selvstendig standpunkt på måten de understreker og gir et visuelt uttrykk for bygningens funksjon.
Portaler i alle størrelser har vært et meningsbærende gjennomgangstema i hans kunstneriske virke. De symboliserer et magisk møte mellom fortid og nåtid, menneskenes mange passasjer og overganger fra en tilstand til en annen. Skrift som assosiasjonsskapende ornamenter har blitt et kjennemerke på hans virksomhet, ofte i kombinasjon med grafitti.
Han er ikke fremmed for å utrykke et sterkt samfunnsengasjement i sin kunst og vil gjerne provosere og skape debatt.
Lislerud benytter seg av alle kunstneriske genre og teknikker, maleri, skulptur, grafikk, kalligrafi og sgrafitto, men leiren er en hovedsak, Få keramikere har som han kunnskap om leirens tåleevne og muligheter.
Det har vært viktig for ham å utvikle seg som kunstner samtidig som han har vært lærer. Han er en av få norske kunstnere med en internasjonal karriere. Med sin enorme energi og store arbeidskapasitet har han maktet å delta på utstillinger og utføre store utsmykningsoppdrag over hele verden.
 
Randi Gaustad, PhD. Former senior curator at the National Museum of Art, Architecture and Design
 

 

CV
Studios:
Verket Moss, Norway
Colla Micheri Andora, Italy
Fei Jia Chun Beijing, China
 
Education:
1977  Oslo Academy of Art and Design, Norway
1973  Law School, University of Oslo, Norway
1968  Rorkes Drift Art Centre Zululand, South Africa
 
Teaching Experience:
1983–2012 Professor Oslo National Academy of The Arts, Norway
2012 Professor emeritus
 
 
Selected Grants and Honors:
2015  Norwegian Ministry of Foreign Affairs
2008  OCA Office for Contemporary Art, Norway International Grant
2008  AC Houens and C Mohrs Foundation Grant
2000  ISCP Grant, The International Studio & Curatorial Program, New York
1998  Japan Scandinavia Sasakawa Foundation Grant
1997  Fullbright Foundation Research Grant, Bemis Foundation of The Arts, USA
1995  Japan Scandinavia Sasakawa Foundation Grant
1990  City of Oslo Art Grant
1985  Japan Scandinavia Sasakawa Foundation Grant
 
 
Selected Solo Exhibitions:
2016  Nobel Gallery Oslo, Norway
2016  Todd Weiner Gallery Kansas City, USA.  
2016  Gallery Tucano Torino Italy 
2016  Sokyo Gallery Kyoto Japan 
2016  Nynorsk Kultursentrum og Volda & Ørsta Kunstlag, Norway
2016  Galleri Henrik Gerner Moss, Norway
2015  Gallery Colla Micheri Liguria, Italy
2015  Gylden Kunstverk, Drammen, Norway
2015  Bærum Kunstforening, Norway
2014  Palazzo ODDO, Albenga, Italy
2014  Rosso & Nero, Museo Terzorio  ARA Village, Alassio, Italy
2014  Vestfold Kunstsenter Tønsberg, Norway
2014  Bærum KunstHall, Fornebu Norway
2013  Ground ZERO Art Gallery, Grand Hotel Alassio, Italy
2013  Galleri NOBEL Oslo, Norway
2013  Galleri URD, International Arts Festival Bergen, Norway
2013  Gallery Asker Art Society, Norway
2013  Gallery Sandnes Art Society, Norway  
2013  Asker Kulturhus, Performing Arts Centre, Litterature Festival, Norway
2012  Tophane-I Amire Culture & Art Center, Tekubbe Gallery Istanbul, Turkey
 
 
Selected Group Exhibitions:
2016  Museo Teracina Centro Storico, Italy - Passato e Presente
2015  Shigaraki  Museum of Contemporary Ceramics, Japan
2015  Museo Casa Asger Jorn  Albissola, Italy
2015  Pani di T3rra, Centro Culturale Paraxo Alassio, Italy2015 
2015  Nobel Gallery Tønsberg, Norway
2015  Gallery Kjeldaas Oslo, Norway
2014  AA Tao Museum Rongchang, Changqing, China
2014  KulturKonsept, Residence Scott, Nice France
2014  Museo Contemporano Architectura Roma, Italy
2014  Bianco & Nero,Museo Castello Romano Andora, Italy
2014  Kunstnerforbundet Oslo, Norway
2014  Nobel Gallery Tønsberg, Norway
2014  Gallery Kjeldaas Oslo, Norway
2014  Galleri Hebbe Lille, Thor Heyerdahl 100 year Anniversary Vollen in Asker, Norway
2013  The 3 International Art Festival of Resistance in Teheran, Iran
2013  Project – Underground Bucharesti, Romania
2013  Ground ZERO, Albenga Italy
2013  Great China Museum of Ceramic Art Jingdezhen, China
2013  11th Bienal International De Ceramica Artistica Aveiro, Portugal
2013  The 2nd SanBao International Ceramic Art Exhibition, Gallery SanBao, China
2013  Arne Nordheim Retrospective, Henie Onstad Art Centre, Høvikodden Norway
2013  Kunstformidleren, Atriet I Kvadraturen Oslo, Norway
2013  Galleri Voksenåsen Oslo, Norway
2013  Galleru URD Bergen, Norway
2013  Galleri Heer Oslo, Norway
2013  Galleri Gulden Drammen, Norway
2012  Houston Museum of Fine Art, The Garth Clark Collection Texas, USA
2012  University of Central Missouri Gallery of Art, USA
2012  Varazdin City Museum, Croatia
2012  Great China Museum of Ceramic Art, Jingdezhen, China
2012  Shanghai ART Expo. China
2012  Gallery URD Bergen, Norway
2012  The National Museum of Norway
2012  MEGAsculpture, Gallery Seilduken Oslo National Academy of The Arts, Norway
 
Selected Public Commisions:
2014  U & I, Færder High School, White Architects
2013  The WALL is in your MIND, Hadeland High School, Lille Frøen Architects
2011  Your Body is a Battleground, Agder University, A7 Architects
2010  PAX – PEACE and The Art of WAR, NATO Joint Warfare Center Stavanger LMR Architects
2009  The Lido Art Collection, MS New Amsterdam, Y&S Architects
2008  Response, NHO Confederation of Norwegian Enterprise, Oslo, Dark Architects 
2008  CIA – KGB, DLA Piper, Bergen
2006  The Wall, Bodø University Library,Norway
2005  I shop therefore I am, Fuping International Museum, Xian, China
2005  Ignis, Monument Skansekaia Aalesund, Pettersen Architects
2003  Huaxia ARCH, International Sculpture Project Foshan, China, Architect Zhang Wenzhi
2003  Iznik, Turkish Bath, Rjukan, Arkitekt Frode Nysæter Asplan Viak as
2001  Site and Signs, KPMG Corporate Center, Majorstua, Oslo. Lund & Slaatto Architects
2000  TEIKN, Museum of the New Norwegian Language, Ørsta. Architect Sverre Fehn
2000  God is Woman, University of Oslo, Faculty of Divinity. Architect Terje Hope
2000  Tellus, Telenor Corporate Center, Bergen. Pedersen Ege Architects
1999  Glass Arch, Performing Arts Center, Sandnes. Hoem Kloster Scheldrup & Tonning Architects
1998  Chartula, Norske Skog Corporate Center, Fornebu. Lund Hagem Architects
1998  Score, Performing Arts Center, Aalesund. Sandbakk & Pettersen Architects
1997  Exodus, University of Oslo, Faculty of Divinity. Architect Terje Hope
1994  Lex Portalis, Portal of The LAW, Oslo Court Building / Oslo Tinghus. Østgaard Architects
1992  Legacy, Commerce Place, Edmonton, Canada
 
Selected Public Collections:
Museum of Fine Arts, Houston, Texas, USA
Everson Museum of Art, Syracuse, NY, USA
Daum Museum of Contemporary Art, USA
Northern Arizona University Art Museum, Flagstaff, AZ
Arizona State University Art Museum, Tempe, AZ
Gimhae Clayarch Museum, South Korea
Incheon World Ceramic Center, Seoul, South Korea
The Museum of Contemporary Ceramic Art, Shigaraki, Japan
Arabia Museum, Helsinki, Finland
The Banff Centre, Walter Phillips Gallery, Banff, Alberta, Canada
Today Art Museum Beijing, China
Zhangilang Modern Art Museum, Shanghai, China
Fule International Art Museums, Fuping, Shangxhi, China
Shijingyi Art Muiseum, Foshan, China
The Great China Museum of Ceramic Art Jingdezhen, China
San Bao International Ceramics Museum, Jzingdezhen, China
AA Tao Museum Rongchang, Changqing, China
Taipei County Yingge Ceramic Museum, Taiwan
Museum of Contemporary Ceramics Istanbul, Turkey
Oldenburg Statsmuseum, Germany
Museo Guizeppe Mazzotti, Albisola, Italy
Henie Onstad Art Center, Oslo, Norway
National Museum of Art, Design & Architecture Oslo, Norway
Arts Council of Norway
Norges Bank
Nordenfjeldske National Museum of Decorative Arts, Trondheim, Norway
Vestlandske Museum of Decorative arts, Bergen, Norway
Norwegian Embassy in Stockholm, Sweden
Norwegian Embassy in Tokyo, Japan
Norwegian Embassy in Reykjavik, Island
 
Selected Publications:
Susan Peterson and Jan Peterson, The Craft and Art of Clay. A Complete Potter’s Handbook, London: Laurence King Publishing Ltd, fifth edition, 2001.
Dominique Bivar Segurado Wall Pieces ISBN 978-1-57498-292-3  2015
Yukinori Yamamura - WORKS ISBN:978-4-9906741-0-6  2013
Arne Nordheim, Ingen – ismer for meg, takk.  ISBN: 978-82-93140-25-2 Orfeus Forlag
Paul Scott, Ceramics and Print ISBN: 9781408151495 A&C Black Visual Arts  2013
Garth Clark, Shifting Paradigms in Contemporary Ceramics,The Garth Clark and Mark Del Veccio Collection, Museum of Fine Arts Houston, Cindy Straus & Jorunn Veiteberg ISBN: 9780300169973
Nino Caruso, ISBN:2010
Shangho Shin, New Way of Contemporary Ceramics ISSN:1790-6458 w.clayinternational.com 2009
Anne Mercedes, Wall Pieces, AC& Black, ISBN: 978-1-57498-292-3  2009
Dominique Bivar Seguardo, Emanuell Cooper, Contemporary Ceramics ISBN:10-050051487 ISBN: 13-9780500514870  2009
Judith Schwartz, Confrontational Clay-The artist as social critic. ISBN: 9780713676556 AC&Black
Lu Pin Chang, Contemporary Ceramics CAFA press ISBN:978-7-5434-6798-9 side 142  2008
Zhang Yushan, The World Contemporary Public Art Ceramic Works ISBN 7-5 356-2506-1  2007
Clare Twomey, Breaking the Mould, New directions in Ceramics ISBN 1-904772-76-5 Black Dog PBl
Janet Mansfield, Ceramics in the Environment, Australia ISBN 1-574-98-270-2. ISBN 978-1-57498-270-1   2007
Shin Shangho, Gimhae Clayarch Museum, Korea International Architectural Ceramics Exhibition 2006
Bai Ming, World Famous Ceramic Artists Studios, China 9 Volumes ISBN 2006
Matthias Ostermann, The Ceramic Narrative, Canada  2006
Norsk Personlexikon, Randi Gaustad Atist Dictionary Norway, Kunskapsforlaget Lexicon 2006
Korea, New Horizon of Ceramic Art, World Ceramic Biennale Korea 2005
Ron Kuchta, Visionary Ceramics – An International Survey, Cleveland Museum of Art  2004
Bai Ming. World Modern Ceramic Art. 2004
Peter Lane, Contemporary Porcelain av Peter lane 2 edition, UK  ISBN : 0-7136-6637-4 side 74 – 78
Zhang, Wenghi, Exhibition of World Building Ceramics, Ceramic Tiles : Art and Architecture ISBN : 962-8211-23-4 Foshan China
Zhang, Wenghi, Invitational Exhibition of International Ceramics - Foshan, China ISBN : 962-8211-22-6
Korea, Now & Now. 2003
Bai Ming, Oversea Contemporary Ceramic Art Classics  ISBN : 7-80580-999-2/J926 China 2003
Susan Petersen, Working with Clay Edition 3, USA 2000, 1995, 1992
Susan Petersen, The Craft and Art of Clay ISBN: 1-13-085125-6
Bai, Ming, Oversea Contemporary Ceramic Art Classics. ISBN : 7-80580-999-2/J 926 China
Peter Lane, Contemporary Porcelain. Materials, techniques and Expressions 2 edition. London.
Paul Scott, Painted Clay, Graphic Arts and the Ceramic Surface  England 2001
Lane, Peter, Contemporary Porcelain: Materials, Techniques and Exp. SBN : 0-7136-3956-3  UK 1996
Danbolt, Gunnar, Norsk Samtidskeramikk (Contemporary Norwegian Ceramics) Dreyer Forlag ISBN : 82-09-10613-9
Opstad, Jan Lauritz, En Ny Bevissthet – Norsk Kunsthåndverk,  Huitfelt Forlag 1989 ISBN : 82-7003-087-2
Thue, Anniken, Norsk Kunstnerleksikon / Artist Encyklopedi, Universitetsforlaget, Norway 1983
Norwegian Artist Dictionary